Postavljanje standardov in zastavljanje ciljev v podjetju

Za dobre delovne cilje je značilno, da so povezani s strategijo in cilji podjetja. Edino dobro zastavljeni cilji lahko ustrezno usmerjajo vedenje timov in zaposlenih. Prilagojeni pa morajo biti delovnemu mestu in zmožnostim posameznika, saj nimajo smisla, če zaposleni ne vidi neposredne povezave med svojim delom in cilji, ki naj bi jih dosegli.

V podjetju morajo biti znani tudi standardi. Razlika med standardi in cilji v podjetju je v tem, da so standardi dosegljivi za večino zaposlenih in so enaki za vse zaposlene na istem delovnem mestu, cilji pa so prilagojeni zmožnostim posameznika. Dobri cilji na bi bili po modelu SMART specifični, merljivi, realni in dosegljivi, smiselni ter časovno opredeljeni. Vedno bolj pa je zaradi konkurence pomembno, da so cilji ambiciozni, takšni, da zares predstavljajo izziv in spodbudijo zaposlene k največji angažiranosti. Za cilje je pomembno, da so zastavljeni v soglasju z zaposlenim in izhajajo iz standardov, ki veljajo v podjetju.

Komentirajte prispevek